Elállás


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.

Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tjr.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet által meghatározott rendelkezések alapján került kialakításra, összhangban a vonatkozó európai uniós szabályozásokkal.

Az ÁSZF a(z) Perfekt Motorfelújítás Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa a www.perfektdiesel.hu internetes oldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (a továbbiakban: áru) igénybe vevő (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit határozza meg.

Az ÁSZF a Szolgáltató és a Vásárló (a továbbiakban együtt: Felek) közötti minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a www.perfektdiesel.hu internetes oldal biztosított lehetőségek igénybevételével kerül megkötésre, illetve teljesítésre, mind Magyarországról, mind külföldről történő igénybevétel, mind a Szolgáltató, mind teljesítési segédje általi teljesítés esetében.

II.

A Szolgáltató adatai, panaszkezelés

II. 1. A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Perfekt Motorfelújítás Kft.
A Szolgáltató székhelye: 2890 Tata, Szomódi utca 2046 hrsz.
A Szolgáltató telephelye: 2890 Tata, Szomódi utca 2046 hrsz.
A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájának címe: 2890 Tata, Szomódi utca 2046 hrsz..
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának nyitvatartása: Hétfő-Péntek 08:00-17:00
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36(70)6291212
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának internet címe: www.perfektdiesel.hu
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának email címe: info@perfektdiesel.hu
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 11 09 007523
A Szolgáltató adószáma: 11967376-2-11

II.2. Panaszkezelés

II.2.1. A Vásárló az áruval, illetőleg a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a II.1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő, a nyitvatartási idő figyelembevételével.

II.2.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és amennyiben a panasz jellege ezt lehetővé teszi, úgy azt szükség szerint orvosolja.

II.2.3. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a haladéktalan kivizsgálás akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató a panaszról és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát a személyesen bejelentett panasz esetében átadja a Vásárlónak, telefonon bejelentett panasz esetében pedig a jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató a Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerinti érdemi válasszal egyidejűleg küldi meg, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

II.2.4. Telefonos panaszbejelentés esetében a Szolgáltató a panaszbejelentéshez egyedi iktatószámot társít – a későbbi azonosítás megkönnyítése érdekében –, mely számról a Szolgáltató köteles tájékoztatni a Vásárlót.

II.2.5. A Szolgáltató az írásbeli panaszt, annak beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, valamint intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy az elutasítás indokolását köteles közölni a Vásárlóval a részére a panaszbejelentés nyomán megküldött érdemi válaszában.

II.2.6. A panaszbejelentésről felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.

II.2.7. Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló közötti fogyasztói jogvita a Felek tárgyalásával, egyeztetésével nem rendezhető, úgy a Vásárló az alábbi jogérvényesítési lehetőségeket veheti igénybe:

- Vásárlók Könyvébe való bejegyzés A Vásárlók Könyve a Szolgáltató telephelyén elérhető. A Vásárlók Könyvébe történő bejegyzésekre a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban válaszol.
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal élhet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A Vásárló panaszának mikénti elbírálása alapján az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság dönt az esetleges fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
- Békéltető testülethez való fordulás. Az áruk minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.
- Bírósági eljárás. A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

III.

Alapvető rendelkezések

III.1. Az ÁSZF hatálya minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, amely a www.legfekcentrum.hu weboldalon található elektronikus vásárlási felületen (a továbbiakban: Webshop) keresztül megy végbe.

III.2. A Webshopon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek szerint.

III.3. A szolgáltatás az ÁSZF-ben rögzített sikeres regisztrációt követően érhető el a Vásárló számára.

IV.

Az elektronikus szerződéskötéssel kapcsolatos rendelkezések

IV.1. Alapvető tájékoztatások

A Szolgáltató jelen ÁSZF útján tájékoztatja a Vásárlókat az Ektv. 5-6. §-aiban foglaltak szerint.

IV.1.1. A megrendelés leadását követően a szerződés a teljesítéséig módosítható. A szerződés teljesítéséig történő módosítás, vagy akár a megrendelés lemondása a Vásárlóra nézve következményekkel nem jár. A szerződés módosítására, vagy a megrendelés lemondására a Vásárló az info@perfektdiesel.hu címre küldött elektronikus levélben jogosult.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshopon keresztül az áru megvásárlására irányuló, a Felek között létrejövő megállapodás írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és azt a szerződés megkötését követő 5 (öt) évig megőrzi akként, hogy az a megőrzési időtartam alatt hozzáférhető marad.

IV.1.2. A megrendelés bármely szakaszában, illetőleg a megrendelésnek a Szolgáltató felé történő megküldése időpontjáig a Vásárló a megrendelést a Webshopban bármikor kijavíthatja.

A Vásárlónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. áru törlése a Kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

IV.1.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshopon keresztül megkötésre kerülő szerződés nyelve a magyar és az angol, kétség esetén a magyar változat az irányadó.

IV.1.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

IV.1.5. A Vásárló az áruval kapcsolatos, az áru tulajdonságaira, használatára, illetve igénybevételére vonatkozó információkat az áru tájékoztató oldalán ismerheti meg. Az áruval kapcsolatos részletes információkat, az áru tulajdonságait a Szolgáltató az áruhoz mellékelt használati utasításban adja meg, amennyiben ennek az áruhoz való mellékelését az áru jellege indokolja, illetőleg amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt előírják.

IV.1.6. Amennyiben a Vásárló a kötelezően mellékelendő használati utasítást nem kapja meg, úgy a Vásárló ezt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán az ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken és a nyitvatartási idő figyelembe vételével. A Szolgáltató a Vásárló jelzése alapján a használati utasítást pótolja.

IV.1.7. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, az ott közöltekhez képest a Vásárló további információra, tájékoztatásra tart igényt, úgy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához fordulhat az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken és a nyitvatartási idő figyelembe vételével.

IV.1.8. Szerződésszerűnek minősül a Szolgáltató teljesítése, amennyiben az áru a Webshopban, illetőleg a használati utasításban rögzített tulajdonságoknál a valóságban kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik.

IV.1.9. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy amennyiben a Vásárlónak az ÁSZF-ben szabályozott megrendelés (vásárlás) megkezdése előtt az áruval kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, úgy a Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Vásárló rendelkezésére áll az ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken és a nyitvatartási idő figyelembe vételével.

IV.2. Regisztráció

IV.2.1. A regisztráció a www.perfektdiesel.hu weboldal főoldalán található „regisztráció” menüpont megnyitásával érhető el. A Vásárlók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak a Webshopon.

A regisztrációhoz a Vásárlónak egy szabadon választott felhasználónevet, egy valós e-mail címet, továbbá egy szabadon választott jelszót szükséges megadnia.

IV.2.2. A Szolgáltató a regisztráció aktiválása érdekében a Vásárló által megadott e-mail címre elektronikus levélben megküld egy linket, amelyre kattintva a regisztráció véglegesen aktiválásra kerülhet.

IV.2.3. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, a Vásárló pedig kijelenti, miszerint a jelen ÁSZF, valamint a www.perfektdiesel.hu weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit és feltételeit maradéktalanul megismerte, azokat elfogadta, továbbá az Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

IV.2.4. A Vásárló által a regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, az Adatok-ra történő kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség.

IV.3. Megrendelés

IV.3.1. A Szolgáltató megrendelést a www.perfektdiesel.hu weboldalon keresztül sikeresen regisztrált Vásárlótól fogad el, amennyiben a Vásárló a megrendelés elfogadásához szükséges valamennyi adatmezőt kitölti. Amennyiben a Vásárló valamely adatmezőt hibásan, vagy hiányosan tölt ki, a Szolgáltató ennek tényéről a Vásárlót hibaüzenetben értesíti.

IV.3.2. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az áru vételára minden esetben az áru mellett feltüntetett összeg, amely, amennyiben ennek ellenkezője nincs külön rögzítve, nettó (az ÁFÁ-t nem tartalmazó) vételárat jelent Forintban (Ft).

IV.3.3. Az áru vételára a kiszállítás költségeit nem tartalmazza.

IV.3.4. A Webshopban megrendelhető áruk árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Az ármódosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolhatja. A vételár bankkártyával történő online megfizetésének kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és az áru átvétele közti időszakban bekövetkezett esetleges árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 (huszonnégy) órát vesz igénybe, az áru átvétele csak ezt követően lehetséges.

IV.3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshopban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az áru közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles az árut hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló vásárlási szándékától elállhat.

IV.3.6. A megrendelés feladására a Webshopban történő regisztrációt követő bejelentkezés útján nyílik lehetősége a Vásárlónak a kosár menüpontra való kattintással.

Az egyes áruk képe és elnevezése alatti Kosárba gomb felett szerepel az áru aktuális nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó) vételárára. Az adott áru képére kattintva a Vásárló megismerheti az áru lényeges jellemzőit, cikkszámát, rövid leírását, továbbá azt, hogy az áru az adott időpontban raktárról elérhető-e. A Webshopból csak elérhetőként feltüntetett árukat lehet megrendelni.

Amennyiben a Vásárló valamely áruból egynél több darabot kíván megvásárolni, úgy az áru vételára melletti mezőben állíthatja be a Kosárba helyezendő áruk mennyiségét. A megrendelés ezen szakaszában a Kosár tartalmát a Vásárló szabadon módosíthatja, illetve törölheti.

Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a Fizetés gombra történő kattintást követően egy összegző oldal jelenik meg, amelyen a Vásárló a megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a megrendelt árukkal kapcsolatos valamennyi adatot (áru beazonosítása, áruk mennyisége, vételár stb.), továbbá módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet a megrendeléshez.

Az összegző oldalról a Vissza linkre történő kattintás útján a Vásárló ismét az igényei szerint módosíthatja a Kosár tartalmát, valamint egyéb adatait.

Az összegző oldalon a Vásárló a Webshop Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azt maradéktalanul elfogadom felirat mellett található rubrika kipipálásával jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve elfogadja, a megrendelés véglegesítésére csak ezt követően kerülhet sor.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére az összegző oldalon található Rendelés elküldése gombra kattintással kerül sor.

A megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Szolgáltató továbbítsa a logisztikai szolgáltató partnerek felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, a megrendelés azonosítóját és összegét, a regisztráció során megadott mobiltelefonszámát és e-mail címét.

IV.4. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webshopban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. áru törlése a Kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

IV.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

IV.5.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató a www.perfektdiesel.hu e-mail címről küldött automatikus e-mail útján legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolja a Vásárlónak. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés, illetőleg a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt áruhoz tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, az áru vételárát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Kizárólagosan a hivatkozott visszaigazoló e-mail tájékoztatja a Vásárlót hitelt érdemlően arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

IV.5.2. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és ezen, az IV.5.1. pont szerinti visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Felek között.

IV.5.3. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyet a Szolgáltató az info@perfektdiesel.hu e-mail címről küld meg a Vásárló részére a megrendelés elfogadása esetén. A megrendelést visszaigazoló e-mail a Vásárlót egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, az áru kiszállításának várható időpontjáról, illetőleg az áru átvételének egyéb módjáról is tájékoztatja. A Felek közötti érvényes szerződés tehát a Vásárló megrendelését (ajánlatát) elfogadó szolgáltatói e-mail visszaigazolás megküldésével jön létre.

IV.5.4. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 (negyvennyolc) órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

IV.5.5. Ha a Vásárló megrendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

IV.5.6. A Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt vásárlói megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk-ban., illetőleg az Ektv-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

IV.6. Felelősség kizárása

IV.6.1. A Szolgáltató a Vásárló által a megrendelés folyamán tévesen, illetőleg pontatlanul rögzített rendelési adatokból fakadó késedelmes szállításért, vagy bármilyen egyéb fennakadásért felelősséget nem vállal.

IV.6.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha a Vásárló a regisztráció során megadott jelszavát elfelejti, illetve ha az illetéktelen harmadik személy számára a Szolgáltató felelősségi körén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.

IV.6.3. A IV.2.4. pontban hivatkozott személyes adatok módosítása az aktív, azaz folyamatban lévő, illetőleg teljesítés alatt álló megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a rögzített adatok Vásárló általi megváltoztatásából eredő károkért semminemű felelősség nem terheli.

IV.6.4. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy amennyiben az áruhoz kötelezően mellékelendő használati utasítást nem kapja meg, úgy az áru használatba vételét a használati utasítás Szolgáltató általi pótlásági ne kezdje meg. A Szolgáltató az áru használati utasítás hiányában való használatba vételéből eredő esetleges károkért a felelősségét kizárja.

IV.6.5. A Szolgáltató rendszeresen frissíti a Webshopban megjelenített árukat ábrázoló fényképeket. Ennek ellenére az áruk csomagolása a Webshopban ábrázolt csomagolástól eltérhet, különösen akkor, ha az áru beszállítója akciót, szezonális marketing kampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

IV.6.6. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webshopban szereplő adatokat, információkat jóhiszeműen helyezte el az internetes felületen. A hivatkozott adatok és információk célja a tájékoztatás, azok pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

IV.6.7. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webshopot (www.perfektdiesel.hu) saját kockázatára használhatja. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá a Vásárló, hogy a Webshop használatával összefüggésben keletkező vagyoni és nem vagyoni károkért a Szolgáltató nem felel, kivéve a szándékosan, a súlyos gondatlansággal, vagy a bűncselekménnyel általa okozott, továbbá az életet, a testi épséget, vagy az egészséget károsító szerződésszegése eseteit.

IV.6.8. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Webshop regisztrált felhasználói által tanúsított magatartásokért. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes körűen és kizárólagosan felelős saját, a Webshopban (www.perfektdiesel.hu weboldal) tanúsított magatartásáért. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy abban az esetben, amennyiben bármely Vásárlónak a Webshopban tanúsított magatartása, cselekményei vonatkozásában bármiféle jogsértés elkövetésének gyanúja, illetőleg lehetősége merül fel és az ügyben bármilyen hatósági, bírósági eljárás indul, úgy a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal.

IV.6.9. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, miszerint a Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) használata során a Vásárló által elérhetővé tett tartalmakat a Szolgáltató jogosult, ellenőrizni, azonban az ellenőrzés elvégzésére nem köteles. E körben a Szolgáltató jogosult – de nem köteles – arra is, hogy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keressen. A Vásárló a Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) használata során köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint eljárni. Amennyiben a Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga alapján tilalmazott, úgy a tilalommal ellentétes esetleges használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség, ezekért az esetekért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

IV.6.10. Tájékoztatja a Szolgáltató a Vásárlót, hogy a Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) oldalai tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek egyéb szolgáltatók internetes oldalaira vezetnek, azonban ezen oldalak megnyitásával bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, miként nem terheli felelősség a Szolgáltatót a hivatkozott egyéb szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért sem.

IV.6.11. Amennyiben a Webshopban (www.perfektdiesel.hu weboldalon) a Vásárló kifogásolható tartalmat talál, köteles ezt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult a kifogásolt tartalom haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

IV.6.12. A Szolgáltató javasolja a Vásárlónak, hogy a Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) használata esetén alkalmazzon friss adatbázissal rendelkező víruskereső (vírusirtó) és spyware védelmi programokat, továbbá számítógépe operációs rendszerének biztonsági frissítéseit rendszeresen töltse le és azokat telepítse. Mindezek elmaradásából eredő bármely károkért a Szolgáltató a felelősségét kifejezetten kizárja, különös tekintettel arra, hogy a Webshopban (www.perfektdiesel.hu weboldal) való vásárlás a Vásárló részéről feltételezi az internet technikai és műszaki paramétereinek ismeretét, továbbá azt, hogy a Vásárló az informatikai technológiával együtt járó hibalehetőségeket kifejezetten elfogadta és tudomásul vette.

IV.7. Szállítási és fizetési feltételek

IV.7.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen szállítja, vagy szállíttatja házhoz, amennyiben az adott megrendelés nettó értéke eléri a Webshopban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. Az ezt az összeget el nem érő megrendelés esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. A Vásárló az aktuális szállítás díjáról a megrendelés elküldése előtti összegző oldalon tájékoztatást kap. Amennyiben egy Vásárlótól azonos naptári napon több megrendelés is érkezik – és ezek elfogadását a Szolgáltató visszaigazolja –, úgy ezen megrendelések vonatkozásában a házhoz szállítási díj külön-külön kerül figyelembevételre és kizárólag a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes.

Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított küldemények utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben az áru jellege (mérete, tömege stb.) ezt indokolttá teszi, úgy a kiszállítás értékhatártól függetlenül minden esetben külön díj szerint kerül elszámolása, melyről a Szolgáltató a megrendelés elküldése előtt megjelenő összegző oldalon tájékoztatja a Vásárlót.

IV.7.2. A Szolgáltató a megrendelés elfogadását (visszaigazolását) követően lehetőséget biztosít a Vásárlónak a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási időintervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltató nem vállal. A tényleges szállítási határidő minden esetben a megrendelési visszaigazolásban kerül meghatározásra.

IV.7.3. A megrendelt árut – a Vásárló előzetes jelzése és a felek egyeztetése alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.

Egyebekben a Webshopban megrendelt árukat a Szolgáltató a Vásárlónak az e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban meghatározott helyszínen adja át (a szolgáltatásokat itt teljesíti).

IV.7.4. A Vásárló a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a www.perfektdiesel.hu oldalon tájékozódhat.

IV.8. Elállás jog

IV.8.1. Az e pontban foglaltak a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkoznak, akik árut vesznek, rendelnek, kapnak, használnak, igénybe vesznek, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettjei (a továbbiakban: Fogyasztó).

A Fogyasztó az elállási jogát
a) áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az árunak,
ab) több áru adásvételekor, ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott árunak,
ac) több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

IV.8.2. A Fogyasztó nem gyakorolhatja a IV.8.1. pontban meghatározott elállási jogát az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan áru esetén amelyet a Fogyasztó kérésére és tudtával külön rendeltek meg, és arra a Fogyasztó előleget is fizetet.
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. §-a szerinti jogát.

IV.9. Elállási jog gyakorlásának a menete

IV.9.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az ÁSZF-ben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

IV.9.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a IV.8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

IV.9.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

IV.9.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

IV.9.5. A Szolgáltató a postai úton megküldött elállási nyilatkozat esetében a postára adás dátumát, e-mailen vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax megküldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítása szempontjából. A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét arra, hogy az elállási szándék postai úton történő jelzése esetén a Fogyasztó az elállási nyilatkozatát ajánlott küldeményként adja postára, annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

IV.9.6. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt árukat a Szolgáltató telephelyére haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) az árut.

IV.9.7. Az áru Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Az áru visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót további az áru nettó értékére számított 15%-os visszavételi költség terheli. A házhoz szállítással vásárolt árukkal kapcsolatos elállási jog a Szolgáltató IV.7.3. pontban meghatározott telephelyein is gyakorolható. A Fogyasztó kérésére a Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató Ügyfélszolgálata fogadja.

IV.9.8. Átvevőpont: Perfekt Motorfelújítási Kft. 2890 Tata, Szomódi utca 2046 hrsz,

IV.9.9. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amelyből levonásra kerül a 15%-os visszavételi költség, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az ÁSZF-ben meghatározott elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta az árut.

IV.9.10. A Fogyasztó csak az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

V.

Jótállás

V.1. Kötelező jótállás

V.1.1. A Szolgáltatót az árukra vonatkozóan a Ptk. és a Tjr. alapján jótállási kötelezettség terheli, mely szerint a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba az áru nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

V.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát az árunak a Vásárló részére történő átadásával, vagy az áru üzembe helyezésével kezdődik.

V.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek a Tjr. mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály 1 (egy) éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.

V.1.4. Jótállás esetén a Vásárlót ugyanazon jogok illetik meg, mint az VI.1. pontban, a kellékszavatosságról szóló részben feltüntetettek.

V.1.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

V.1.6. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a VI.1 és a VI.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

V.2. Önkéntes jótállás

V.2.1. A Szolgáltató az általa értékesített árukra vonatkozóan a Webshopban, az áru ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a Tjr. szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A Szolgáltató az egyes árukra vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb az áru Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.


VI.

Szavatosság

VI.1. Kellékszavatosság

VI.1.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek az áru átadása időpontjában már léteztek. A 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem jogosult.

VI.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

VI.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve az áru hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

VI.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

VI.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni a Szolgáltatóval. A Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek fogadja el a Szolgáltató.

VI.1.6. A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

VI.1.7. A szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy az árut a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy az áru hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fogyasztónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Fogyasztó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI.1.8. Ha a Fogyasztó a szavatossági igényét az árunak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény az áru egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

VI.2. Termékszavatosság

VI.2.1. Az áru (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az VI.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

VI.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árukra, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

VI.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

VI.2.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint az áru abban az esetben minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

VI.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.

VI.2.6. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek fogadja el a Szolgáltató. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

VI.2.7. A Fogyasztó termékszavatossági igényét az áru (ingó dolog) gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

VI.2.8. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint a Ptk. vonatkozó rendelkezési alapján gyártónak minősül az áru előállítója és forgalmazója.

VI.2.9. A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, miszerint a gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
- az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

E körben a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy a termékszavatossági kötelezettség alóli mentesüléséhez a Szolgáltatónak elegendő a fenti okok közül egy okot bizonyítania.
VII.

Egyéb tájékoztatások

VII.1. A Webshop (www.perfektdiesel.hu weboldal) szerzői jogvédelem alatt áll. Valamennyi, a Webshopban (www.perfektdiesel.hu weboldalon) megjelenő tartalomnak a jogosultja, vagy felhasználási joggal rendelkező felhasználója a Szolgáltató.

VII.2. A Webshopban (www.perfektdiesel.hu weboldalon) megjelenített tartalmaknak akár egészben, akár részben történő fizikai, vagy egyéb adathordozóra történő mentése, kinyomtatása magáncélú felhasználásra, kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. Kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges tehát a magáncélú felhasználáson túli felhasználás, mint például, de nem kizárólagosan az adatbázisban való tárolás, a továbbadás, a közzé- illetőleg letölthetővé tétel, a kereskedelmi forgalomba hozatal.


VII.3. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan bármikor módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a regisztrált felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Kelt: Tata (érvényes 2017.január 1-től)